About

བོད་ཡིག་འདི་ས་སྒང་ཟླུམ་པོ་འདིའི་ཐོག་མི་མངོན་པར་འགྱུར་བར་མ་བཟོད་སྟབས། བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ། བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་ཆེད། ནུབ་གླིང་ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་པའི་བོད་མའི་གནས་ཚུལ་དང་། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་བསྟི་གནས། བོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གལ་གནད་ཁག བོད་མིའི་འཚོ་བའི་སྐོར་སོགས། བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་བཅངས་ནས་ ༼ནུབ་གླིང་གི་བོད་༽ཅེས་པའི་བོད་ཡིག་གི་གསར་འཕྲིན་འདི་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ། tibetinwest@gmail.com

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Connecting to %s